BondeyeBaby Custom Nameplate Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
BondeyeBaby Custom Nameplate Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
BondeyeBaby Custom Nameplate Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®

Available Colors

BondeyeBaby Bracelet
Regular price
$475.00
Regular price
Sale price
$475.00
Unit price
per 
NEW! Adult Nameplate Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
NEW! Adult Nameplate Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
NEW! Adult Nameplate Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®

Available Colors

Adult Nameplate Bracelet
Regular price
$500.00
Regular price
Sale price
$500.00
Unit price
per 
Lyra Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Lyra Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Lyra Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®

Available Colors

Lyra Bracelet
Regular price
$385.00
Regular price
Sale price
$385.00
Unit price
per 
Burst Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Burst Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Burst Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®

Available Colors

Burst Bracelet
Regular price
$400.00
Regular price
Sale price
$400.00
Unit price
per 
Wave Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Wave Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Wave Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®

Available Colors

Wave Bracelet
Regular price
$2,455.00
Regular price
Sale price
$2,455.00
Unit price
per 
Wink Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Wink Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Wink Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®

Available Colors

Wink Bracelet
Regular price
$625.00
Regular price
Sale price
$625.00
Unit price
per 
Eyelash Wish Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Eyelash Wish Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Eyelash Wish Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®

Available Colors

Eyelash Wish Bracelet
Regular price
$600.00
Regular price
Sale price
$600.00
Unit price
per 
Golden Wave Bangle - BONDEYE JEWELRY ®
Golden Wave Bangle
Regular price
$2,295.00
Regular price
Sale price
$2,295.00
Unit price
per 
Jelly Munchkin Box Chain Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Jelly Munchkin Box Chain Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Jelly Munchkin Box Chain Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Jelly Munchkin Box Chain Bracelet
Regular price
$595.00
Regular price
Sale price
$595.00
Unit price
per 
Glazed Munchkin Box Chain Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Glazed Munchkin Box Chain Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Glazed Munchkin Box Chain Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Glazed Munchkin Box Chain Bracelet
Regular price
$595.00
Regular price
$595.00
Sale price
$595.00
Unit price
per 
Powdered Munchkin Box Chain Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Powdered Munchkin Box Chain Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Powdered Munchkin Box Chain Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Powdered Munchkin Box Chain Bracelet
Regular price
$595.00
Regular price
Sale price
$595.00
Unit price
per 
Blueberry Glazed Munchkin Box Chain Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Blueberry Glazed Munchkin Box Chain Bracelet
Regular price
$610.00
Regular price
Sale price
$610.00
Unit price
per 
Droplet Blue Sapphire Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®

Available Colors

Droplet Bracelet Blue Sapphire
Regular price
$1,350.00
Regular price
Sale price
$1,350.00
Unit price
per 
Droplet White Sapphire Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Droplet White Sapphire Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®
Droplet White Sapphire Bracelet - BONDEYE JEWELRY ®

Available Colors

Droplet Bracelet White Sapphire
Regular price
$1,350.00
Regular price
Sale price
$1,350.00
Unit price
per 
Luna Bangle - BONDEYE JEWELRY ®
Luna Bangle - BONDEYE JEWELRY ®
Luna Bangle - BONDEYE JEWELRY ®

Available Colors

Luna Bangle
Regular price
$950.00
Regular price
Sale price
$950.00
Unit price
per 

Availability